Medisch advies

Medisch advies

De genetici van het Centrum Medische Genetica kunnen gecontacteerd worden voor bijkomend medisch advies over het aanvragen van onderzoeken en het interpreteren van onderzoeksresultaten via het secretariaat van het Centrum Medische Genetica op het nummer 03/275.97.74 (van 9.00u tot 17.00u op werkdagen).

Beleid “Incidental Findings”

​Bij bepaalde onderzoeken kan het zijn dat resultaten bekomen worden die niet onmiddellijk gerelateerd zijn aan de originele vraagstelling, zogenaamde incidental findings. Het risico hierop is vooral aanwezig bij analyses waar grote delen van het genoom geanalyseerd worden (bv genoomwijde array, exoomsequencing, Niet-Invasieve Prenatale Test (NIPT),….). In de regel zullen dergelijke resultaten gerapporteerd worden indien dit medisch noodzakelijk geacht wordt, zoals bij ernstige, behandelbare aandoeningen. Om te beslissen welke resultaten onder deze noemer vallen, worden de richtlijnen van al dan niet te rapporteren incidental findings geraadpleegd, indien deze beschikbaar zijn (bv. voor prenatale array en NIPT: richtlijnen op website BeSHG). Voor prenatale incidental findings kan tevens het prenataal ad hoc comité geraadpleegd worden, om het advies in te winnen van klinisch genetici en labohoofden van alle 8 de Belgische genetische centra. Indien er geen beslissing kan worden genomen op basis van richtlijnen, literatuur en/of advies van externen, zal een beslissing over het al dan niet rapporteren genomen worden op de klinische stafvergadering. Voor onderzoeken waarop het risico op incidental findings reeël is, dient dit bij de initiële consultatie aan de patiënt gemeld te worden. Desgevallend kan hiervoor een informed consent gebruikt worden.

​Beveiliging persoonlijke gegevens en geïnformeerde toestemming

Informatie omtrent de beveiliging van persoonlijke gegevens en omtrent patiëntenrechten kan teruggevonden worden onder https://www.uza.be/rechten.
Voor het aanvragen van een algemeen genetisch onderzoek en voor NIPT- en PGT-aanvragen zijn specifieke aanvraagformulieren opgesteld waarbij de geïnformeerde toestemming van de patiënt noodzakelijk is. Zie onder "Aanvraagprocedure" onder “Aanvraagformulieren”.
Voor Whole Exoom Seqeuncing (WES) - aanvragen zijn specieke toestemmingsformulieren voorzien. Zie hiervoor onder "Aanvraagprocedure" onder "Toestemmingsformulieren".