Analyses

81 - 85 of 85 analysis
Name Matrix Type Executing department Recipient
Thanatofore dysplasie type II bloed EDTA-tube
Thoracaal aorta aneurysma en dissectie bloed , DNA, wangslijmvlies EDTA-tube
UGT1A1 deficiëntie bloed , DNA EDTA-tube
Vitamine D afhankelijke rachitis bloed EDTA-tube
Ziekte van Von Willebrand (VWD) bloed EDTA-tube